Төслийн удирдах хороо 2017 оны 1 дүгээр сарын 23-ны өдөр хуралдаж Тавантолгойн цахилгаан станц төслийн нэгжийн 2016 оны үйл ажиллагаа, жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг хэлэлцэж төлөвлөгөөний дагуу хангалттай хэрэгжсэн гэж үзлээ.

ТӨСЛИЙН ОРОЛЦОГЧИД

ТӨСЛИЙН ОЛОН УЛСЫН ЗӨВЛӨХҮҮД

УРЬДЧИЛАН ШАЛГАРСАН ГАДААД, ДОТООДЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧИД

ШАЛГАРСАН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧ

FORGOT YOUR DETAILS?

`
ДЭЭШ