Төслийн удирдах хороо 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй. Төслийн удирдах хорооны гишүүд нээлттэй мэдээлэл, өргөн мэдлэг, ажлын туршлагад тулгуурлан төслийн шийдвэрт оролцдог.

Төслийн удирдах хорооны дарга:

Эрчим хүчний яамны Бодлого, төлөвлөлтийн газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

Гишүүд:

Эрчим хүчний яамны Түлшний бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга

Эрчим хүчний яамны Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга

Сангийн яамны Эдийн засгийн бодлогын газрын дарга /зөвшилцсөнөөр/

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн удирдлагын газрын дарга /зөвшилцсөнөөр/

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Хүнд үйлдвэрийн бодлогын газрын дарга

Эрчим хүчний яамны Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Хөрөнгө оруулалт үйлдвэрлэлийн хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

Эрчим хүчний яамны Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Хөрөнгө оруулалт үйлдвэрлэлийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн

Төслийн удирдах хорооны нарийн бичгийн дарга:

Таван толгойн цахилгаан станц төслийн нэгжийн дэд захирал

Төслийн удирдах хороо 11 хүний бүрэлдэхүүнтэй. Төслийн удирдах хорооны гишүүд нээлттэй мэдээлэл, өргөн мэдлэг, ажлын туршлагад тулгуурлан төслийн шийдвэрт оролцдог.

Төслийн удирдах хорооны дарга:

Эрчим хүчний яамны Бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга

Гишүүд:

Эрчим хүчний яамны Түлшний бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга

Сангийн яамны Эдийн засгийн бодлогын газрын дарга /зөвшилцсөнөөр/

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах зохицуулах газрын дарга /зөвшилцсөнөөр/

Эрчим хүчний яамны Бодлого, төлөвлөлтийн газрын ахлах мэргэжилтэн

Эрчим хүчний яамны Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэлийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн

Таван толгойн цахилгаан станцын төслийн нэгжийн захирал

"Эрдэнэс Тавантолгой" ХК-ийн Дэд бүтэц, тээвэр ложистикийн газрын захирал

Төслийн удирдах хорооны нарийн бичгийн дарга:

Таван толгойн цахилгаан станцын төслийн нэгжийн инженер

Төслийн удирдах хороо 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй. Төслийн удирдах хорооны гишүүд нээлттэй мэдээлэл, өргөн мэдлэг, ажлын туршлагад тулгуурлан төслийн шийдвэрт оролцдог.

Төслийн удирдах хорооны дарга:

Эрчим хүчний яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга, Төслийн удирдах хорооны дарга

Гишүүд:

Тавантолгой цахилгаан станц төслийн нэгжийн захирал, Төслийн удирдах хорооны гишүүн

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны дарга, Төслийн удирдах хорооны гишүүн

Эрчим хүчний яамны Санхүү, хөрөнгө оруулалтын гарын дарга, Төслийн удирдах хорооны гишүүн

Эрчим хүчний яамны Стратегийн бодлого төлөвлөлтийн газрын дарга, Төслийн удирдах хорооны гишүүн

Эрчим хүчний яамны Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын ахлах мэргэжилтэн, Төслийн удирдах хорооны гишүүн

Эдийн засгийн хөгжлийн яамны Инноваци, төр-хувийн хэвшилийн түншлэлийн газрын дарга, Төслийн удирдах хорооны гишүүн

“Эрдэнэс МГЛ” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал, Төслийн удирдах хорооны гишүүн

Эдийн засгийн хөгжлийн яамны Нэгдсэн төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга, Төслийн удирдах хорооны гишүүн

FORGOT YOUR DETAILS?

`
ДЭЭШ