ТӨСЛИЙН ОРОЛЦОГЧИД

ТӨСЛИЙН ОЛОН УЛСЫН ЗӨВЛӨХҮҮД

УРЬДЧИЛАН ШАЛГАРСАН ГАДААД, ДОТООДЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧИД

ШАЛГАРСАН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧ

Төслийн судалгаа

Төслийн судалгааны ажил өмнө нь хийгдсэн ТЭЗҮ, судалгааг суурь болгон  нарийвчлан ажилласан. Ингэхдээ “Энержи Ресурс” ХХК, “Эрдэнэс Тавантолгой ” ХК -иудын тавантолгой ордыг түшиглэн барих 300МВт чадалтай цахилгаан станцын урьдчилсан ТЭЗҮ,  “Оюутолгой” ХХК-ийн 450МВт чадалтай цахилгаан станцын ТЭЗҮ-г ашигласан.

Төслийн байршлыг өмнө хийгдсэн судалгааны ажлын тайланд үндэслэж, урсгал зардал, хөрөнгө оруулалт, цаг хожих, нийгмийн болон бусад дэд бүтцийн асуудлыг аль болох зардал багатайгаар шийдвэрлэсэн байхаар төлөвлөсөн.

1.Байгаль цаг уурын нөхцөлийг энд дарж уншина уу!

2. Усны нөөцийн тухай энд дарж уншина уу!

3. Түлшний нөөцийн тухай энд дарж уншина уу!

4. Геологийн тогтоц, ерөнхий топографийн тухай энд дарж уншина уу!

5. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайлантай энд дарж танилцана уу!

FORGOT YOUR DETAILS?

`
ДЭЭШ