ТАВАНТОЛГОЙ ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦ ТӨСЛИЙН ТУХАЙ ТАНИЛЦУУЛГА

Улсын Их Хурлын 2018 оны “Тавантолгой нүүрсний ордын үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 73 дугаар тогтоолын 1 дүгээр зүйлийн 1.1, 1.4 дэх заалт, Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.5.1.4 дэх хэсгийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Засгийн газрын 2020 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдрийн “Таван толгой цахилгаан станц”-ын бүтээн байгуулалтын ажлыг эрчимжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 124 дүгээр тогтоол гарсан.

Тогтоолоор төсөл хэрэгжүүлэх тусгай зориулалтын “Тавантолгой дулааны цахилгаан станц” ТӨХХК-г 2020 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдөр байгуулж гүйцэтгэх удирдлагыг томилсон. Станцын бүтээн байгуулалтын ажлыг 2020-2024 онд багтаан түлхүүр гардуулах нөхцөлтэйгөөр эхлүүлэхийг Эрчим хүчний сайдад даалгасан.

Тогтоолын хүрээнд станцын усны эх үүсвэрийн асуудлыг шийдвэрлэхээр БОАЖЯ, Усны газартай хамтран ажиллаж байна. Мөн станцын газарзүйн байршлыг Засгийн газраас баталсан Тавантолгой уурхайн гадаргын ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгасны дагуу “Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК-ийн Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сум дахь газраас 96 га олгохоор төлөвлөсөн.

Монгол Улсын Засгийн газар, “Оюу толгой” ХХК хооронд 2020 оны 06 дугаар сарын 18-ны өдөр байгуулсан Эрчим хүчний эх үүсвэрийн зохицуулалтын тухай гэрээний Нэмэлт өөрчлөлтийн тухай гэрээнд Монгол Улсын Засгийн газар Тавантолгой дулааны цахилгаан станцын барилга угсралтын ажлыг 2021 оны 07 дугаар сарын 01-нээс өмнө эхлүүлэх, 2024 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөс өмнө ашиглалтад оруулж, Оюу толгой төслийг эрчим хүчээр найдвартай хангахаар заасан. Гэрээнд заасан хугацаанд Оюу толгой төслийг эрчим хүчээр хангаж эхлэхийн тулд станцын барилга угсралтын ажлыг 2021 оны хоёрдугаар улиралд багтаан эхлүүлэх шаардлагатай.

Эрчим хүчний яамны зүгээс тогтоолын хэрэгжилтийг хангуулах хүрээнд хөрөнгө оруулалтын асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр Сангийн сайд, “Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлд 2020 оны 08 дугаар сарын 07-ны өдрийн а/2425 тоот албан бичгүүдээр хандаж, “Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК-тай хийсэн дагалдах уулзалтуудаар “Тавантолгой дулааны цахилгаан станц” ТӨХХК-ийн нийт хувьцааны 30 хувийг эзэмших замаар хөрөнгө оруулах боломжтой талаар мэдэгдсэн. Үүнтэй холбогдуулан “Тавантолгой дулааны цахилгаан станц” ТӨХХК-ийн хувьцааны 30 хувийг хөрөнгө оруулалт хэлбэрээр “Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК-д эзэмшүүлж буйтай холбогдуулсан зохицуулалтыг тогтоолын 1 дүгээр заалтад тусгав.

“Тавантолгой дулааны цахилгаан станц” ТӨХХК-ийн хувьцааны хувь эзэмшлийн хэмжээ өөрчлөгдсөнтэй холбоотойгоор Засгийн газрын 2016 оны 80 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдэд төрийн өмчийн төлөөллийг хэрэгжүүлэх журам”-ын 2.91 дэх хэсэгт заасан төрийн өмчийн компанийн хувьцааны хувь хэмжээтэй зөрчилдөж байх тул тус заалтад “... Эрчим хүчний салбарын...” гэсний дараа “... “Тавантолгой дулааны цахилгаан станц” ТӨХХК-иас бусад...” гэсэн нэмэлтийг тогтоолын төслийн 3 дугаар заалтад тусгав.

Тавантолгой дулааны цахилгаан станц төсөл нь улс орны хөгжлийн тулгуур болсон уул уурхайн салбарын эрчим хүчний хэрэглээг хангах төдийгүй төслийн хөрөнгө оруулалтыг уул уурхайгаас олсон орлогоор шийдвэрлэх тул Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамтай бодлогын уялдааг хангаж, төслийн удирдлагыг хамтран зохион байгуулах нь Оюутолгой уурхай болон өмнийн говийн бүтээн байгуулалтыг эрчимжүүлж, эдийн засгийн олон тулгуурт бодлогыг хэрэгжүүлэхэд онцтой ач холбогдолтой байна.

Засгийн газрын 2020 оны 124 дүгээр тогтоолоор Тавантолгой дулааны цахилгаан станцыг төрийн хөрөнгөөр бүтээн байгуулахаар шийдвэрлэсэнтэй холбогдуулан өмнө нь гарч байсан Засгийн газрын тогтоолуудыг хүчингүй болгож, шинээр гарсан тогтоолтой уялдуулах бодлогын арга хэмжээ авахаар тусгасан.

ТӨСЛИЙН 30РИЛГ0

Өмнөговь, Уха худаг,
Оюу Толгойг найдвартай, байнгын эрчим хүчээр хангах. Хятадаас импортолдог эрчим хүчийг багасгах. Орон нутгийн иргэдийг байнгын эрчим хүчээр хангаж, бүс нутгийн эрчим хүчний аюулгүй байдлыг хангах.

ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖИХ ГАЗАР

ТТ Цахилгаан станцыг барихаар төлөвлөсөн талбай нь Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын нутагт орших бөгөөд Даланзадгад хотоос зүүн тийш 95 км, Улаанбаатар хотоос урагш 550 км, Гашуун Сухайтын хилийн боомтоос 254 км-т оршино.

ЦАХИЛГААН СТАНЦ НЬ

Нүүрсний талбай, Эргэлтийн буцламтгай үет (ЭБҮ) зуух, Уурын турбин, цахилгаан үүсгүүр, Агаарын хөргөлттэй конденсатор, Хорт хий, хаягдлыг бууруулах технологи, Ус боловсруулах технологи, Үнс хаях цэг, 220 кВ-ын ЦДАШ зэрэг үндсэн хэсгүүдээс бүрдэнэ

ТӨЛӨВЛӨЛТ

Цахилгаан станцын
зураг төслийг олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн, туршлагатай байгууллага хийж гүйцэтгэж байгаа бөгөөд тооцоолол, төлөвлөлт, ашиглалтын үеийн үр ашигтай, найдвартай ажиллах нөхцлийг илүү нарийвчлан
тодорхойлсон.

АШИГЛАЛТ

Станцын ашиглалт ба засварын ажилчдыг үйлдвэрийн ашиглалтын хяналтыг үр ашигтай явуулж чадахаар сургаж бэлтгэнэ. Сургалтын үр дүнг хамгийн сайн байлгах үүднээс ашиглалт засварын ажилчдыг станцыг хүлээн авахаас өмнө ажлын байрууд дээр томилно.

НЭМЖ БАЙГУУЛАХ
ДЭД БҮТЭЦ

Авто зам, захиргааны бусад барилга байгууламж,
Усан хангамж, Ажилчдын кэмп, Анхны тусламжийн төв,
Ослын үед ашиглах дизель үүсгүүр

ТӨСЛИЙН ОЛОН УЛСЫН ЗӨВЛӨХҮҮД

УРЬДЧИЛАН ШАЛГАРСАН ГАДААД, ДОТООДЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧИД

ШАЛГАРСАН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧ

ДЭЭШ